historia

LATA 1988 - 2000

Rozdział I.

Zakład Projektowo – Badawczy i Produkcyjny CEDOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana 20 stycznia 1988 r. z kapitałem 180 tysięcy ówczesnych złotych, podzielonych na 9 udziałów po 20 tysięcy złotych. 

Akt notarialny zawiązania ZPBiP CEDOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Akt notarialny zawiązania ZPBiP CEDOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Wspólnikami Spółki zostali:

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki January Skórski z 2 udziałami o łącznej wartości 40 tysięcy złotych,

Viceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Spółki Wojciech Misiewicz z 2 udziałami o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

oraz Centrum Doradztwa i Produkcji CEDOR sp. z o.o. z 5 udziałami o łącznej wartości 100 tysięcy złotych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki było projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie maszyn, urządzeń aparatury procesowej, sterowniczej i automatyki przemysłowej, prowadzenie działalności naukowo – badawczej oraz badania patentowe.

Spółka została wpisana do rejestru handlowego 18 kwietnia 1988 r.

Rozdział II.

4 czerwca 1989 r. w wyniku częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, klęskę poniosła rządząca do tej pory Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W efekcie w Polsce nastąpiły zmiany ustrojowe, wdrożono procesy wolnorynkowe, a przedsiębiorcy prowadzili od tej pory działalność w nowej rzeczywistości gospodarczej.

Rozdział III.

27 marca 1991 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki do 10 milionów ówczesnych złotych (500 udziałów po 20 tysięcy złotych), a dodatkowe 491 udziałów objęli:

January Skórski – 161 udziałów (razem 163 udziały),

Wojciech Misiewicz – 160 udziałów (razem 162 udziały),

CEDOR sp. z o.o. – 145 udziałów (razem 150 udziałów)

oraz nowy wspólnik, Jerzy Pamrów – 25 udziałów.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki był w tym czasie, aż do 20 listopada 2008 roku, Wojciech Szaroleta. Do listopada 2008 r. członkami Rady Nadzorczej byli również – Ewa Gloc i Piotr Skórski.

Rozdział IV.

Spółka rozpoczęła wydawanie czasopisma „Pompy - Pompownie”. W październiku 1992 r. ukazał się pierwszy numer specjalistycznego miesięcznika, przeznaczonego dla inżynierów i użytkowników pomp. Biuro redakcji utworzono we Wrocławiu, ul. Na Grobli 6. Redaktorem naczelnym czasopisma został Piotr Świtalski. Wpis do rejestru dzienników i czasopism uzyskano dla „Pomp - Pompowni”  6 stycznia 1994 r. 

Numer 145 czasopisma „Pompy – Pompownie” z maja 2012 r.
Numer 145 czasopisma „Pompy – Pompownie” z maja 2012 r.

Rozdział V. 

13 kwietnia 1993 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki do 30 milionów ówczesnych złotych (1500 udziałów po 20 tysięcy złotych), a dodatkowe 1000 udziałów objęli:

January Skórski – 437 udziałów (razem 600 udziałów),

Wojciech Misiewicz – 438 udziałów (razem 600 udziałów),

oraz Jerzy Pamrów – 125 udziałów (razem 150 udziałów).

CEDOR sp. z o.o. pozostała przy 150 dotychczasowych udziałach. 

Rozdział VI.

4 lipca 1993 r. wprowadzono w Polsce podatek od towarów i usług VAT, który zastąpił wcześniej obowiązujący podatek obrotowy. Spółka od tego momentu stała się płatnikiem VAT pod numerem identyfikacji podatkowej 884-00-10-737 .

Rozdział VII.

17 maja 1995 r. jeden ze wspólników Spółki, Wojciech Misiewicz zbył swoje udziały w ZPBiP CEDOS sp. z o.o. na rzecz Januarego Skórskiego. Od tego momentu udziały w Spółce kształtowały się następująco:

January Skórski – 1200 udziałów,

Jerzy Pamrów – 150 udziałów,

CEDOR sp. z o.o. - 150 udziałów. 

Rozdział VIII.

W wyniku denominacji złotego w końcu 1995 r. kapitał zakładowy Spółki został przeliczony z 30 mln ówczesnych złotych na 3 tysiące nowych złotych (1500 udziałów po 2 złote). 

LATA 2000 - 2010

Rozdział IX.

1 stycznia 2001 r. większość przepisów Kodeksu Handlowego, na podstawie którego działała Spółka, zostało uchylonych (pozostałe zostały uchylone 25 września 2003 r.) a obowiązującym stał się Kodeks Spółek Handlowych.

Rozdział X. 

1 stycznia 2001 r. powstał Krajowy Rejestr Sądowy, który zastąpił istniejący poprzednio rejestr handlowy. ZPBiP CEDOS sp. z o.o. otrzymała w Krajowym Rejestrze Sądowym numer 0000134871

Rozdział XI.

11 lipca 2002 r. jeden ze wspólników Spółki, CEDOR sp. z o.o. zbył swoje udziały w ZPBiP CEDOS sp. z o.o. na rzecz Januarego Skórskiego. Od tego momentu udziały w Spółce kształtowały się następująco:

January Skórski – 1350 udziałów,

Jerzy Pamrów – 150 udziałów,

Rozdział XII.

17 grudnia 2003 r. jeden ze wspólników Spółki, Jerzy Pamrów zbył swoje udziały w ZPBiP CEDOS sp. z o.o. na rzecz Januarego Skórskiego. Od tego momentu udziały w Spółce kształtowały się następująco:

Jedyny wspólnik, January Skórski – 1500 udziałów,

Prezes Zarządu Spółki January Skórski przy pompach odprowadzających wody powodziowe.
Prezes Zarządu Spółki January Skórski przy pompach odprowadzających wody powodziowe.

Rozdział XIII.

17 grudnia 2003 r. zwiększono wartość nominalną 1 udziału z kwoty 2 złote, do kwoty 500 złotych, a liczbę istniejących udziałów zmieniono z 1.500 na 6. Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy Spółki z 3 tys. złotych na 25 tys. złotych poprzez utworzenie dodatkowych 44 udziałów po 500 zł każdy. 

Wszystkie nowo powstałe udziały objął jedyny wspólnik, January Skórski (razem 50 udziałów).

Rozdział XIV.

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a polscy przedsiębiorcy uzyskali nowe, bezcłowe rynki zbytu. W kolejnych latach umożliwiło to swobodny przepływ pracowników i ułatwiło procedury rejestracji firm za granicą. 

Rozdział XV.

16 lutego 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki z 25 tys. złotych na 50 tys. złotych poprzez utworzenie dodatkowych 50 udziałów po 500 zł każdy. 

Wszystkie nowo powstałe udziały objął jedyny wspólnik, January Skórski (razem 100 udziałów).

LATA 2010 - 2020

Rozdział XVI.

Spółka 3 stycznia 2011 r. zmieniła swoją siedzibę, z ulicy Słowiczej 36 w Świdnicy, na pl. św. Małgorzaty 1-2 w Świdnicy.

Rozdział XVII.

W dniach 8-10 października 2014 r. we wrocławskim hotelu Nowotel odbyło się jubileuszowe XX Forum Użytkowników Pomp. Przez kolejne lata to ważne wydarzenie na mapie kongresowej Polski, adresowane do inżynierów i firm produkujących i eksploatujących pompy, organizowane było w różnych regionach naszego kraju. Było to jednocześnie ostatnie Forum organizowane przez Spółkę. Od 2015 roku pod zmienioną nazwą – „Kongres Użytkowników Pomp”, przedsięwzięcie kontynuowane jest przez BMP sp. z o.o.

Uczestnicy XX Forum Użytkowników Pomp podczas spotkania na Politechnice Wrocławskiej.
Uczestnicy XX Forum Użytkowników Pomp podczas spotkania na Politechnice Wrocławskiej.

Rozdział XVIII.

9 grudnia 2014 r. Prezes Spółki January Skórski oraz Prezes BMP sp. z o.o. Adam Grzeszczuk, podpisali umowę o nabyciu przez firmę BMP praw do tytułu czasopisma „Pompy Pompownie”. W ciągu ponad 23 lat wydawania pisma przez ZPBiP CEDOS sp. z o.o. ukazało się 151 numerów, początkowo w cyklu miesięcznym, później jako 2 i 6 miesięczniki.

Stoją od lewej: Jan Świtalski (kierownik redakcji Pompy-Pompownie), January Skórski (prezes zarządu CEDOS sp. z o.o. wydawca czasopisma), Adam Grzeszczuk (prezes zarządu BMP sp. z o.o.), Beata Fas (dyrektor ds. handlu BMP sp. z o.o.), Piotr Świtalski (redaktor naczelny „Pompy-Pompownie
Stoją od lewej: Jan Świtalski (kierownik redakcji Pompy-Pompownie), January Skórski (prezes zarządu CEDOS sp. z o.o. wydawca czasopisma), Adam Grzeszczuk (prezes zarządu BMP sp. z o.o.), Beata Fas (dyrektor ds. handlu BMP sp. z o.o.), Piotr Świtalski (redaktor naczelny „Pompy-Pompownie").

Rozdział XIX.

Z początkiem 2015 r. Spółka rozpoczęła nowy rozdział swojej działalności – jako firma ekspercka, doradzająca podmiotom publicznym w procesie inwestycyjnym, w szczególności w procesie tworzenia nowych stref aktywności gospodarczej oraz jako firma projektowa w branży architektoniczno – budowlanej i instalacyjnej. Klientami Spółki stały się m.in. samorządy zainteresowane lokalizacją na swoim terenie nowych przedsiębiorców.

Stało się tak dzięki współpracy z ekspertami z dużym doświadczeniem inwestycyjnym i samorządowym oraz z portfolio ulokowanych na Dolnym Śląsku nowych inwestorów.

Rozdział XX.

Od 20 września 2017 r. przeważającym przedmiotem działalności Spółki stała się działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Pozostała działalność, to: produkcja pomp, sprężarek oraz maszyn ogólnego przeznaczenia, naprawa i konserwacja maszyn, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, działalność w zakresie architektury, specjalistycznego projektowania, naukowa, techniczna i wydawnicza oraz badania i analizy techniczne.  

Rozdział XXI.

20 STYCZNIA 2018 R. MINĘŁO 30 LAT OD ZAŁOŻENIA ZPBiP CEDOS SP. Z O.O. I JEJ OBECNOŚCI NA POLSKIM RYNKU.